top of page

ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ

ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ/ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵੇਰਵੇ।

 

ਕੂਕੀਜ਼ ਕੀ ਹਨ?

ਇੱਕ ਕੂਕੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੂਕੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

1. ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੂਕੀਜ਼

ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁਕੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ; ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਲੌਗਇਨ ਕੀਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

2. ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੂਕੀਜ਼

ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹਨਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੂਕੀਜ਼

ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 'ਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ।

4. ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੂਕੀਜ਼

ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਿਆਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਾਤਮਕ, ਕੁੱਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਇੰਜਣ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

5. ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੂਕੀਜ਼

ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਪਨਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ।

6. ਗੂਗਲ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

ਅਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

• ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ।

• ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ।

• ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੈਟ, ਕਵਿਜ਼ ਅਤੇ ਰੀਮਾਈਂਡਰ।

• ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ।

• ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ, ਅਗਿਆਤ ਅੰਕੜਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ; ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

• ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੂਕੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:

• Microsoft Edge ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ "ਸੈਟਿੰਗ", "ਐਡਵਾਂਸਡ ਸੈਟਿੰਗਾਂ" ਅਤੇ ਫਿਰ "ਕੂਕੀਜ਼" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕੂਕੀਜ਼ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਓਵਰਰਾਈਡ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ;

• ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ "ਵਿਕਲਪਾਂ", "ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ", "ਇਤਿਹਾਸ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ "ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਕਸਟਮ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ" ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਦਿਖਾਏਗਾ;

• Google Chrome ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ "ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ" ਮੀਨੂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ "ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ" ਦੇ ਅਧੀਨ "ਸੈਟਿੰਗ", "ਐਡਵਾਂਸਡ" ਅਤੇ "ਸਮੱਗਰੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ "ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅਤੇ "ਕੂਕੀਜ਼" ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਕੂਕੀ ਡੇਟਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:

• Microsoft Edge ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ "ਸੈਟਿੰਗ", "ਕਲੀਅਰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਡਾਟਾ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ "ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਡਾਟਾ" ਚੁਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ "ਕਲੀਅਰ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ "ਵਿਕਲਪਾਂ", "ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ" ਅਤੇ ਫਿਰ "ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੂਕੀਜ਼ ਹਟਾਓ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ "ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ" ਜਾਂ "ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਨ" ਲਈ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ;

• ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ "ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ" ਮੀਨੂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ "ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ" ਦੇ ਅਧੀਨ "ਸੈਟਿੰਗ", "ਐਡਵਾਂਸਡ" ਅਤੇ "ਕਲੀਅਰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟਾ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ "ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਈਟ" ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। "ਡੇਟਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟਾ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ।

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ Vulcan Motors Ltd ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਡਾਟਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਟਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਲਈ reception@vulcan-motors.co.uk 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: Vulcan Motors LTD, Units 7B-7D Vulcan Way, Sandhurst, ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ, GU47 9DB.

bottom of page